...

2nd Guild War: DoJo PHOENIX vs. United GACHI-KICHI – SSFIV:AE Ver. 2012 22v22 Streaming Tonight at 1AM EDT, 10PM PDT