...

Tougeki Apologizes to Team USA, Team Kuwait and Planet Zero